ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Artikel 1              Algemeen

 

1.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van L.S.A.M. Kasemir, handelende onder de naam De Peertil, mede handelende onder de naam Zadelmakerij De Peertil, geregistreerd onder nummer 01166879 in het handelsregister (hierna: Opdrachtnemer), alle diensten en goederen die Opdrachtnemer levert aan Opdrachtgever en alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever voortvloeiende uit dan wel verband houdende met gesloten en nog te sluiten overeenkomsten van opdracht.

1.2          Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk dan wel electronisch zijn overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

1.3          De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Opdrachtnemer die voorwaarden geheel of gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk van toepassing heeft verklaard.

1.4          Opdrachtgever is gehouden deze algemene voorwaarden onverkort toe te passen in haar overeenkomsten met andere partijen, voor zover het de bedoeling is dat Opdrachtnemer namens of voor Opdrachtgever diensten verleend aan deze partijen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden welke ontstaan als gevolg van het niet naleven van deze bepaling door Opdrachtgever.

1.5          Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

1.6          Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

1.7          Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.8          Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden ook per e-mail verstaan.

 

Artikel 2              Aanbiedingen en offertes
 

2.1          Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte staat vermeld.

2.2          De door Opdrachtnemer verstrekte offerte is gebaseerd op de informatie die de Opdrachtgever voor het opmaken van de offerte heeft verstrekt. Opdrachtgever dient daarbij Opdrachtnemer van alle relevante informatie voor de uitvoering van de opdracht te voorzien. Indien Opdrachtgever niet alle relevante informatie aan Opdrachtnemer heeft verstrekt, kan Opdrachtnemer niet aan de offerte worden gehouden.

2.3          Opdrachtnemer kan tevens niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4          Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod, is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk anders aangeeft.

2.5          Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3              Prijzen

 

3.1          Alle in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals reis-, verblijfs- en parkeerkosten en andere verschotten, tenzij anders aangegeven.

3.2          Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomt redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

3.3          Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 8 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Opdrachtnemer alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, dan wel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.

3.4          Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Opdrachtnemer gerechtigd door hem al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.5          Bij gebreke van een overeengekomen vaste prijs geschiedt de vaststelling van de prijs voor de uitgevoerde werkzaamheden c.q. de geleverde of gebruikte materialen, op basis van de door partijen overeengekomen tarieven, of bij gebreke van zodanige vaststelling, op basis van de ten tijde van de oplevering van het werk ter plaatste geldende tarieven.

 

Artikel 4           Uitvoering van de overeenkomst

 

4.1         Opdrachtnemer zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de overeenkomst mag worden verwacht. De verplichting betreft een inspanningsverplichting, waaraan geen garantie kan worden gegeven met betrekking tot het resultaat van de door Opdrachtnemer geleverde dienst.

4.2         Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, (gedeeltelijk) de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

4.3         Is voor de voltooiing van de overeenkomst een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden alsnog uitvoering aan de overeenkomst te geven.

4.4.        Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden.

4.5         Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, dan kan Opdrachtnemer de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6         Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden ter zake de volgende fase op te schorten totdat Opdrachtgever zijn/haar (betalings)verplichtingen conform voorgaande fase volledig heeft voldaan, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.

4.7         Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde materialen en gegevens en/of uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten indien dit niet tijdig geschiedt.

4.8         Indien de opdracht wordt opgezegd, wordt afgerekend naar de stand van de werkzaamheden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst. Daarnaast dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer de tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden.

 

Artikel 5           Levering

 

5.1         Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

5.2         In geval van koop op afstand worden bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen geleverd, te rekenen van de dag waarop de opdrachtgever zijn bestelling bij opdrachtnemer heeft gedaan, geleverd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 6           Herroepingsrecht

 

6.1        Indien er sprake is van koop op afstand, dan heeft de opdrachtgever, zijnde consument, het recht (een deel van) de overeenkomst binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te ontbinden. Deze bedenktermijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd.

6.2        Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden.

6.3        Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het goed met alle geleverde toebehoren en – indien mogelijk – in de originele staat en verpakking aan opdrachtnemer retourneren.

6.4        Alvorens de geleverde goederen te retourneren, dient de opdrachtgever binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij opdrachtnemer dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht.

6.5        Indien de zaken na aflevering door de opdrachtgever zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel.

6.6        Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor het retour zenden van de zaken voor zijn rekening. 

6.7        Het herroepingsrecht geldt niet voor:
a.diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de opdrachtgever, is begonnen voordat de termijn van 7 werkdagen, als bedoeld in lid 1, is verstreken;
b.   zaken waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop opdrachtnemer geen invloed heeft;
c.   zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de opdrachtgever;
d.   zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
e.   zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
f.    zaken die snel kunnen bederven of verouderen.

 

Artikel 7           Wijzigen van de overeenkomst

 

7.1        Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2        Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering en/of levering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

7.3        Wanneer de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever naar beste vermogen informeren. De wijziging van de overeenkomst komt niet eerder tot stand dan nadat Opdrachtgever heeft ingestemd met de financiële en/of kwalitatieve consequenties.

 

Artikel 8           Onvoorziene kosten

 

8.1        Opdrachtgever zal Opdrachtnemer in geval van onvoorziene extra kosten zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

8.2        Van onvoorziene kosten is sprake indien deze kosten zijn ontstaan na het aangaan van de overeenkomst en redelijkerwijs niet te voorzien waren.

 

Artikel 9           Opzegging

 

9.1        Opdrachtgever is niet toegestaan de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht op te zeggen, zonder tegelijkertijd algehele vergoeding van de door Opdrachtnemer te lijden schade aan te bieden. Opdrachtnemer zendt Opdrachtgever hiervoor een gespecificeerde eindafrekening.

9.2        Onder de in lid 1 van dit artikel genoemde schade wordt in ieder geval begrepen de prijs van de ten behoeve van de overeenkomst aangeschafte materialen en grondstoffen en vergoeding van de door de opzegging veroorzaakte inkomstenderving.

9.3        Dit artikel vindt geen toepassing indien de opzegging het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortschieten.

 

Artikel 10         Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 

10.1       Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

a.   Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
b.   Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
c.   er sprake is van (een aanvraag tot) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever is staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt.

10.2       Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

10.3       Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

10.4       Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

10.5       Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.

10.6       Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van zijn andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.

 

Artikel 11         Overmacht

 

11.1       Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

11.2       Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting door Opdrachtnemer is niet toerekenbaar indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van Opdrachtnemer gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer, onvolledige, niet tijdige of niet nakoming door leveranciers van hun verplichtingen jegens Opdrachtnemer, ongeacht de reden of oorzaak daarvan, oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid, mobilisatie, oproer, sabotage, terreur, brand, blikseminslag, im- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, epidemieën, staking, bezetting, boycot of blokkade.

11.3       Indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst zonder dat dit aan hem kan worden toegerekend en is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden ontbonden. Wanneer nakoming niet blijvend onmogelijk is, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat een periode van twee maanden waarin nakoming onmogelijk is, is verstreken. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding.

11.4        Indien aan de nakoming van de overeenkomst na een situatie van overmacht extra kosten zijn verbonden, is Opdrachtnemer bevoegd deze extra kosten in redelijkheid aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

11.5       Indien Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van het tekortschieten als gevolg van overmacht zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk het na te komen gedeelte van de overeenkomst separaat te factureren.

 

Artikel 12         Oplevering

 

12.1        Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien:

a.   Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en de Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b.   Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een termijn van 8 dagen heeft gekeurd;

12.2        Opdrachtgever (vroegtijdig) het werk in gebruik heeft genomen.

12.3        Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.

12.4        Indien het werk wordt afgekeurd, dient Opdrachtgever binnen 8 dagen na oplevering dit schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer kenbaar te maken. Indien nodig, dient opdrachtgever Opdrachtnemer gelegenheid te geven om eventuele geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen.

 

Artikel 13         Reclames en onderzoek

 

13.1        Onverminderd het in artikel 12 bepaalde, is Opdrachtgever verplicht al het geleverde direct na ontvangst grondig te inspecteren op gebreken. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk en gespecificeerd aan Opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Opdrachtnemer vervalt.

13.2        Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond – doch in ieder geval uiterlijk binnen 8 dagen – na ontdekking hiervan, schriftelijk en gespecificeerd aan Opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Opdrachtnemer vervalt.

13.3        Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

13.4        Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.

13.5        In geval van gegronde en tijdige reclame zal Opdrachtnemer te zijner keuze hetzij de geleverde zaken vervangen of herstellen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.

13.6        Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door of namens hem/haar ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.

13.7        Indien Opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden, zal Opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens Opdrachtnemer te aanvaarden.

13.8        Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiende uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtnemer en/of derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, Opdrachtnemer of derden aan de zaak wijzingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan de brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienden te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen.

13.9       Indien komt vast te staan dat een klacht gegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Opdrachtnemer gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 14         Betalingsvoorwaarden

 

14.1       Betaling geschiedt binnen 8 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

14.2      Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur dan is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

14.3       Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.

14.4        Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

14.5       Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

14.6       Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.

 

Artikel 15         Eigendomsvoorbehoud

 

15.1       Alle door Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst met Opdrachtnemer deugdelijk is nagekomen.

15.2       Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

15.3       Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

15.4       Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen.

15.5       Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terstond terug te nemen. De teruggenomen zaken zullen worden gecrediteerd voor de marktwaarde ten tijde van het moment van terugname.

  

Artikel 16         Aansprakelijkheid

 

16.1       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

16.2       Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.3       De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

16.4        Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

16.5        Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

16.6        Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.7        De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevenden ondergeschikten.

 

Artikel 17         Vrijwaring derden

 

17.1       Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel ten gevolge van de Overeenkomst (letsel)schade lijden.

17.2       Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien Opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 18         Vervaltermijn

 

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer één jaar, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Artikel 19         Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

19.1        Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2       De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

19.3        Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerst instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Typ hier je tekst